AS: aktywnie-społecznie – działania wzmacniające kompetencje społeczne wśród młodych osób

To już kolejny rok realizacji projektu „AS: aktywnie – społecznie”, który Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła 1 kwietnia 2019 r. na terenie Małopolski z naciskiem na obszar Krakowa i Oświęcimia. Ze względu na pandemię wydłużono czas realizacji projektu do marca 2022.
Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce młode osoby mają szansę rozwinąć kompetencje społeczne (a więc zgodnie z definicją – złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego). Efektem tych działań jest podniesienie umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji oraz  wyróżnienie się w przyszłości na rynku pracy (certyfikat ministerialny), a jednocześnie przygoda i nowe doświadczenie.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 224 młodych osób (min. 60% kobiet) w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

W ramach ścieżki zaplanowano:

  1.  określenia ścieżki – w postaci Indywidualnego Planu Działania (IPD)
  2. nabywanie/wzmacnianie kompetencji społecznych – 3 bloki obejmujące wszechstronny rozwój wszystkich kompetencji społecznych wymienionych w klasyfikacji ESCO (warsztaty rozwijające15 kompetencji społecznych )
  3. case study (spotkania inspirujące z ciekawymi ludźmi – aktywistami, społecznikami, osobami z innych kultur)
  4. wsparcie w postaci jednej ze ścieżek opartej o indywidualne predyspozycje – np. zorganizowanie inspirującego wolontariatu, organizacja akcji społecznej, zrealizowanie projektu społecznego

Już udało nam się osiągnąć (za okres kwiecień 2019 – grudzień 2020):

  • zakwalifikowano już 173 osoby (111 kobiet) – co stanowi 77% docelowej grupy,
  • 173 osoby otrzymały również indywidualne wsparcie opiekuna uczestnika,
  • 163 osoby zostały objęte wsparciem warsztatowym w zakresie nabycia/wzmocnienia kompetencji liderskich, komunikacyjnych czy międzykulturowych
  • 94 uczestniczek i uczestników zrealizowało wolontariat lub wzięło udział w akcji społecznej (inicjatywie młodzieżowej)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *