O nas

Dzieło Kolpinga

Dzieło Kolpinga jako organizacja światowa ma możliwość podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i pomocy rozwojowej poprzez sieć solidarnościową społecznościom lokalnym w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji angażując w nią na zasadzie wielostronnego partnerstwa lub programów dwustronnych związki Dzieła Kolpinga z Europy. W tę sieć pomocy rozwojowej włączył się w roku 2007 również Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (ZCDK) zakładając wraz z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga poprzez wyspecjalizowaną instytucję – Kolping International Cooperation  Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. Celem polskiej współpracy rozwojowej jest wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich społeczeństw, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, wsparcie procesów demokratyzacyjnych i reform państwa, budowa nowoczesnych instytucji państwowych, promocja praw człowieka oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego.
 Działania prowadzone przez Fundację dotyczą następujących obszarów:
• edukacja globalna
Podczas seminariów, konferencji, spotkań i realizacji programów edukacji globalnej wśród dorosłych w klubach seniora oraz wśród młodzieży i dzieci w świetlicach, pragniemy zwrócić uwagę na globalne współzależności i naszą odpowiedzialność za Jeden Świat.
• pomoc rozwojowa
W porozumieniu z organizacjami z krajów Globalnego Południa przygotowujemy i realizujemy programy pomocy rozwojowej w zakresie zwiększania szans edukacyjnych i zawodowych osób w trudnej sytuacji oraz w zakresie rozwoju rolnictwa i zwiększenia dostępu do wody pitnej.
• poradnictwo prawne i obywatelskie
Zwiększamy świadomość obywatelską i wiedzę o prawach obywatelskich i sposobach ich dochodzenia wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.
Poprzez przygotowanie programów i projektów edukacyjnych promujemy i rozwijamy społeczeństwo obywatelskie.
Kolping na świecie
Nasze cele:
• ochrona praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej
• inicjowanie i umacnianie postaw partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
• prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej
• organizowanie pomocy i samopomocy społecznej
• ochrona życia rodzinnego, zdrowia i środowiska naturalnego
 
Co robimy?
• upowszechniamy edukację globalną w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej
• zwiększamy świadomość i wiedzę członków i wolontariuszy Stowarzyszeń „Rodzina Kolpinga” oraz innych organizacji pozarządowych na temat zależności globalnych
• prowadzimy zajęcia z edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach i szkołach, dla członków Kolpingowskich Klubów Seniora oraz lokalnych społeczności
• organizujemy pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa, m.in. dla Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Boliwii i Meksyku
• oferujemy pomoc prawną i edukacyjną dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie ochrony swoich praw
• budujemy społeczeństwo obywatelskie, realizując projekty rozwojowe i społeczne w kraju i za granicą
 
Jak działamy?
• organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia świetlicowe, akcje promujące i propagujące edukację globalną oraz pomoc rozwojową
• współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, a także z instytucjami samorządowymi
i rządowymi
• dzielimy się wiedzą czerpiąc z wieloletniego doświadczenia Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w niesieniu pomocy rozwojowej
• dbamy o dobre relacje z kolpingowskimi organizacjami z 61 krajów świata, zrzeszonymi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga
• rozwijamy i wspieramy wolontariat
 
Co już zrobiliśmy?
• przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób z zagadnień edukacji globalnej
• przygotowaliśmy 5 programów pomocy rozwojowej w partnerstwie z organizacjami z Ugandy, Rwandy i Tanzanii
• udzieliliśmy ponad 2 tys. osobom porad prawnych i obywatelskich w naszych Centrach „Kolping”
• zorganizowaliśmy w Polsce obrady Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, w których udział wzięło prawie 60 przedstawicieli kolpingowskich związków narodowych z 30 krajów świata – z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Płn. oraz Europy
 
Zgodnie z §7 Statutu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, cel działania brzmi  następująco:
„Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie współdziałanie w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce i krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej, a szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki”.